Vitajte

Tu môžete pridať uvítací text. Stačí sa prihlásiť a môžete zmeniť písmo alebo pridať svoj ​​vlastný obsah tohto odseku.

Použite tento priestor pre informovanie návštevníkov o vašej spoločnosti, vašich produktooch / službách / ponuke, personále, čo vás odlišuje od konkurencie. Stačí sa prihlásiť a napísať sem niečo viac o vás.

 

O komore

Slovesko-Slovenská Obchodná komora ( SLOSOK ) je nezávislé združenie fyzických a právnických osôb, založené za účelom podpory obchodných a hospodárskych vzťahov medzi podnikateľskými subjektmi Slovenskej a Slovinskej republiky. Svoje aktivity vyvíja na celom území Slovenska a Slovinska. SLOSOK má charakter neziskovej organizácie.

Ciele SLOSOK

Udržiavať dobré vzťahy a styky v rámci Slovenska a Slovinska ako aj s ostatnými komorami či komerčnými združeniami podnikateľských subjektov.

Podporovať všestranný rozvoj vzťahov medzi firmami a podnikateľmi Slovenskej republiky a Slovinskej republiky v oblasti obchodu, priemyslu, poľnohospodárstva, financií, dopravy, technológií, profesionálnych aktivít a medzi ich organizáciami a združeniami.

Pomáhať riešiť obchodné problémy týkajúce sa vzťahov medzi slovenskými a slovinskými podnikateľskými subjektmi.

Chrániť a rozvíjať spoločné ekonomické záujmy svojich členov.

Zhromažďovať a distribuovať informácie z oblasti obchodu, priemyslu, poľnohospodárstva, financií, dopravy, technológií, profesionálnych aktivít, daní, právneho systému, ekonomiky a ostatných príbuzných tém.

Ako sa stat členom

O členstvo v Slovensko – Slovinskej obchodnej komore môže požiadať každá právnická či fyzická osoba pôsobiaca na území Slovenskej republiky a Slovinska, ale aj v tretích krajinách. Žiadosť je následne preverená, či je v súlade so stanovami komory. Po odsúhlasení Predstavenstvom komory a úhrade členského príspevku sa stáva právnická či fyzická osoba riadnym členom komory. Detaily práv a povinností člena komory sú rozpísane v stanovách komory.

Výška členského príspevku pre riadneho člena sa odvíja v závislosti od počtu zamestnancov:

Člen právnická alebo fyzická osoba - podnikateľ zamestnávajúci 6 a viac zamestnancov - ročný členský príspevok vo výške 995.82,- €
Člen právnická alebo fyzická osoba - podnikateľ zamestnávajúci 5 a menej zamestnancov, alebo ostatné fyzické osoby - ročný členský príspevok vo výške 497.90,- €
Poznámka: V prípade, že sa rozhodnete pre členstvo v priebehu kalendárneho roka, členský príspevok bude prepočítaný na alikvótnu časť do konca kalendárneho roka. V ojedinelých prípadoch je možné dojednať individuálne podmienky členstva..

Next Previous